1.      تبیین مسأله/موقعیت در تدریس در موضوع خاص:

(در تدریس موضوع خاص با چه مسأله یا موقعیتی مواجه بوده­اید؟. این مسأله یا موقعیت چه جمعیتی از شاگردان کلاس شما را تحت پوشش قرار داده بود؟ تحلیل شما از دلایل بروز مسأله چه بوده است؟ حل مسأله یا بهبود موقعیت چقدر برای آموزش و یادگیری دانش ­آموزان مهم بوده است؟)

2.      نحوة مواجهه با مسأله/موقعیت و چگونگی تغییر وضعیت به ­سمت مطلوب:

(دقیقاً باید با ذکر مطالب درسی این بخش تکمیل شود. برای تدریس بهتر موضوع خاص، چه اقدام­ها و فعالیت ­هایی انجام دادید و چگونه از اثربخشی آنها آگاه شدید؟ چه کسانی در این فعالیت به شما کمک نموده ­اند؟)

3.     نتیجه­ گیری/اثرگذاری تجربه:

(فعالیت شما چه تأثیری داشت؟ از تجربة خود چه چیزهایی یاد گرفتید؟ برای اصلاح و بهبود این تجربه شخصی کدام پیشنهادها را ارائه می­ نمایید؟

*اگر در فرایند و بهبود وضع موجود طرح درسی را تهیه و اجرا نموده ­اید(طرح درس جدید و قدیم خود را ضمیمه نمایید).

*تأکید می ­شود با رعایت موارد ذکر شده تجربه ارسالی را حداکثر در 6 صفحه تکمیل و ارسال نمایید.