تعیین اعضای کمیته های اجرایی و علمی جشنواره در شورای پژوهشی استان
1396-08-29
تعیین اعضای کمیته های اجرایی و علمی جشنواره در شورای پژوهشی استان

در شورای پژوهش دانشگاه فرهنگیان یزد اعضای کمیته های جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتید و معلمان در رشته آموزش علوم ابتدایی مشخص شدند.