یزد- ابتدای بلوار دانشجو- دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهیدان پاک نژاد

تلفن دبیرخانه همایش: 03536288520

پست الکترونیکی: yazdcfu@gmail.com